Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett kapital på ca 800 miljoner euro

Med avkastningen från våra placerade medel delar vi årligen ut bidrag till forskning och kultur, bekostar stiftelsens allmännyttiga verksamhet samt täcker kostnaderna för vår administration och fastighetsförvaltning. I vår medelsanvändning strävar vi efter större genomslagskraft utan att glömma finansieringen av mindre projekt.

Att understöda Åbo Akademi är vår främsta uppgift. Utöver detta upprätthåller och finansierar vi institut och museer samt upprätthåller och deponerar samlingar som består av böcker, konst och vetenskapligt material. Ytterligare äger, förvaltar och utvecklar vi fastigheter, byggnader och lägenheter som främjar vårt ändamål.

Vår verksamheten finansieras med avkastningen medel som under åren donerats till oss och via den avkastning stiftelsen får från fonder som förvaltas av andra parter.

Under år 2022 var stiftelsens sammanlagda understöd för kultur 2,4 miljoner euro.

Beroende på kapitalets avkastning delar vi årligen ut 15–20 miljoner euro i form av pris, understöd, stipendier och bidrag. År 2022 uppgick bruttokostnaderna för att förverkliga stiftelsens syfte till 25,2 miljoner euro, vilket är 3,5 miljoner euro mer än föregående år. Stiftelsens administrativa kostnader och kostnaderna för fastighetsförvaltning uppgick år 2022 till 2,6 miljoner euro, vilket motsvarar nivån året innan.

Bidraget till Åbo Akademi

Under år 2022 delade Stiftelsen för Åbo Akademi ut sammanlagt 14,8 miljoner euro till Åbo Akademi, en ökning på 1,2 miljoner euro jämfört med föregående år. Nytt för år 2022 var ett stöd på 2 miljoner euro till Åbo Akademi för strategiska satsningar, varav doktorandanställningar utgjorde 1,1 miljoner euro och doktorandstipendier 0,5 miljoner euro. Stödet möjliggör anställning av 25 doktorander, anställningarna görs för fyra år i taget inom alla Åbo Akademis fakultet.

Utdelningen ur stiftelsens donationsfonder (4,2 miljoner euro) ökade med nästan en miljon euro, varav Gösta Branders forskningsfond stod för 2,3 miljoner euro (2021: 1,7 miljoner euro). Avkastningen från Gösta Branders forskningsfond går till förmån för Åbo Akademis bibliotek, bland annat för litteraturanskaffning, elektroniska databaslicenser och projekt som gagnar bibliotekets verksamhet.

Bidraget till Åbo Akademi utdelades år 2022 i form av

  • Stipendier och fondbidrag
  • Projektmedel och verksamhetsbidrag
  • Vederlagsfria lokaler

Stiftelsen överlåter sammanlagt ca 17 600 m2 vederlagsfria utrymmen till Åbo Akademis förfogande (27 800 m2 år 2021). Den uppskattade marknadshyran för dessa utrymmen uppgår till 3,5 miljoner euro (5,2 miljoner euro år 2021). Minskningen om 1,7 miljoner euro är i huvudsak en följd av att Åbo Akademi flyttade från Gadolinia senhösten 2021. Under år 2022 fattades beslutet att Stiftelsen för Åbo Akademi gradvis frångår systemet med vederlagsfria lokaler. Senast år 2025 kommer stiftelsen att uppbära marknadshyra för alla lokaler och i stället riktas stödet som ett höjt verksamhetsbidrag.

Stiftelsens stöd till kulturbärande verksamhet år 2022

Till stiftelsens syfte och värderingar hör också att stödja och främja finlandssvensk kultur. Det gör vi bl.a. genom att driva och upprätthålla de tre museerna Sibeliusmuseum, konstnärshemmet Casa Haartman samt museet Ett Hem. Kostnaderna för våra museer år 2022 var 1,5 miljoner euro, en ökning på 0,4 miljoner euro jämfört med pandemiåret 2021. Läs om museernas verksamhet.

Stiftelsen för Åbo Akademi äger även Finlands äldsta teaterhus. År 2022 uppgick kostnaderna för teaterhuset till 0,4 miljoner euro. Stiftelsen överlåter lokalerna till Åbo Svenska Teater utan vederlag.

Under år 2022 var stiftelsens sammanlagda understöd till kulturändamål 2,4 miljoner euro. Beloppet inkluderar utöver de ovan nämnda kostnaderna även bidrag i enlighet med stiftelsens syfte och kostnaderna för stiftelsens samlingar.

I stiftelsens övriga ordinarie verksamhet ingår Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning. År 2022 uppgick institutets kostnader till 0,6 miljoner euro (2021: 0,5 miljoner euro).

Samhällsrelevans och genomslagskraft

Stiftelsen för Åbo Akademi strävar efter att stödja samhällsrelevant forskning som leder till positiv förändring. Med hjälp av bland annat vetenskapskommunikation kan forskare bättre nå ut med sina resultat. Vi på stiftelsen samarbetar gärna med forskare som vi finansierar för att tillsammans uppnå större genomslagskraft.

Stiftelsen för Åbo Akademi strävar efter att stödja samhällsrelevant forskning som leder till positiv förändring.

Under år 2021 började vi utveckla verktyg för att kunna utvärdera och rapportera genomslagskraften av stiftelsens medelsanvändning. Genom utvärdering kan vi i framtiden utveckla stiftelsens verksamhet till att tjäna samhället och Åbo Akademi på ett ännu mer ändamålsenligt sätt. Arbetet med att utvärdera genomslagskraften av vår medelsanvändning fortsatte under år 2022. Vi för en kontinuerlig dialog kring genomslagskraft och samhällsansvar med de olika till stiftelsen knutna enheterna som finansierar forskning och delar ut student- och doktorandstipendier. Vad finns det för möjligheter och utmaningar i att skapa genomslagskraft, hur kan vi tillsammans stöda och kommunicera betydelsen av den forskning vi finansierar i samhället i stort? Som ett led i detta arbete kommer Stiftelsen för Åbo Akademi att sammanställa en samhällsansvarsrapport under år 2023.