Stiftelsen finansierar professur i internationell handelsrätt

Text: Veronica Aspelin-Forsell | Bild: Linda Svarfvar, Studio Svarte

I januari 2022 erhöll Åbo Akademi en utökad examensrätt inom det juridiska utbildningsområdet. Från och med läsårsstarten 2023 ska juridikstuderande kunna avlägga magisterstudier och doktorera i juridik med svenska som undervisningsspråk. Stiftelsen för Åbo Akademi finansierar en i helheten nödvändig professur i internationell handelsrätt under perioden 1.8.2023–31.7.2028.

Fram till år 2022 har juridikstuderande vid Åbo Akademi kunnat avlägga rättsnotarieexamen på kandidatnivå, men fördjupande magisterstudier har studerande blivit tvungna att avlägga vid ett annat universitet. Åbo Akademis juridikstuderande har i första hand sökt sig vidare till Åbo universitet, men också till juridiska fakulteten i Helsingfors.

– Rättsnotarieexamen har ingen egentlig relevans på arbetsmarknaden och efterfrågas inte i arbetslivet.

– Rättsnotarieexamen har ingen egentlig relevans på arbetsmarknaden och efterfrågas inte i arbetslivet. Det är juris magisterexamen som är kravet för att kunna åta sig juridiska arbetsuppgifter i Finland, såsom domare, åklagare, advokat med mera.

Det här säger Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi. Han tillägger:
– Vid Helsingfors universitet har studerande i princip kunnat avlägga sin examen på svenska, medan magisterstuderande vid Åbo universitets juridiska fakultet har fått skriva sina tentamenssvar på svenska trots att universitetet formellt är finskspråkigt.

Genom den utökade examensrätten vid Åbo Akademi har juridikstuderande från och med hösten 2023 möjligheten att avlägga sina studier på svenska ända till doktorsexamen.

Genom den utökade examensrätten vid Åbo Akademi har juridikstuderande från och med hösten 2023 möjligheten att avlägga sina studier på svenska ända till doktorsexamen.

Stiftelsens syfte

Läsåret 2022–2023 har Åbo Akademi fem professurer inom juridik, av vilka Elina Pirjatanniemi och Magdalena Kmak verkar inom folkrätt, Björn Sandvik inom privaträtt, Henrik Ringbom inom havsjuridik och Markku Suksi inom offentlig rätt. I samband med anhållan om utökad examensrätt förberedde Åbo Akademi ett rekryteringsprogram innefattande ytterligare tre professurer, av vilka Stiftelsen för Åbo Akademi finansierar professuren i internationell handelsrätt.

– Vid Stiftelsen för Åbo Akademi är vi glada över statsrådets beslut om Åbo Akademis utökade examensrätt inom det juridiska utbildningsområdet. Vi finansierar professuren i internationell handelsrätt med sammanlagt 650 000 euro, säger stiftelsens skattmästare Lasse Svens.

Beslutet fattades i juni 2022 av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse. Professuren gäller under fem läsår, åren 2023–2028.
– Stiftelsens för Åbo Akademi huvudsyfte är att stödja Åbo Akademis verksamhet och donationsprofessuren i internationell handelsrätt faller på alla vis inom ramen för detta, säger Svens.

Donationsbeskedet togs väl emot vid akademin:
– Donationen ger både uttryck för hur lyhörd stiftelsen är för Åbo Akademis vilja att utvecklas och känslighet för den större bilden, det vill säga hur denna utbildning kan stärka det svenska i Finland, säger ÅA:s rektor Mikael Lindfelt.

Viktig donation i sammanhanget

Den av Stiftelsen för Åbo Akademi finansierade professuren utgör en nödvändig kugge i maskineriet för universitetets nya magisterprogram. Professor Markku Suksi förklarar:
– Med de rekryteringar som pågår nu, våren 2023, och som inkluderar den av stiftelsen donerade professuren i internationell handelsrätt, så kommer vår undervisande personal att få en sådan bredd att vi kan producera den juris magisterexamen som examensrätten förutsätter. Stiftelsens donation är således mycket viktig i sammanhanget.

Juristutbildningen vid Åbo Akademi har hittills specialiserat sig inom områdena mänskliga rättigheter samt utrikeshandelsrätt och kommersiell juridik, och dessa två specialiseringar kommer att erbjudas också framöver.
– Varje, med professur företrätt, ämne har förstås sedan en del kurser också utanför dessa två specialiseringar, säger Suksi.

Elina Pirjatanniemi leder specialiseringen i mänskliga rättigheter och Björn Sandvik leder specialiseringen i utrikeshandelsrätt och kommersiell juridik.
– Stiftelsens donation, som vi är mycket tacksamma över, inriktar sig på den sistnämnda specialiseringen och bidrar där med efterfrågad kunskap till utbildning av juris magistrar, avslutar Suksi.