Stiftelsen digitaliserar sin verksamhet – nu kan man uppleva museer och samlingar virtuellt

Text: Heidi Furu, Sofia Sjö, Annika Welling-Nyberg | Bild: Linda Svarfvar, Studio Svarte

Under våren 2022 öppnade Stiftelsens för Åbo Akademi museum Ett Hem i Digimuseet och under hösten var det Observatoriets tur att öppna dörrarna för virtuella rundvandringar. Stiftelsens digitaliserade samlingar har funnits på den nationella söktjänsten Finna sedan februari 2022 och mer material katalogiseras och publiceras kontinuerligt. Under år 2022 genomförde också Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning två digitaliseringsprojekt. Det ena projektet fokuserade på bokserien Religionsvetenskapliga skrifter och det andra på katalogiseringen av Edvard Westermarcks boksamling.

Ett Hem virtuellt i Digimuseet

I de digitala utställningarna kan man uppleva Ett Hem i form av vyer i 360 grader och lära sig mer om konstverken och föremålen i Ett Hems samlingar. Ett Hem, som firade 90 år som museum förra året, är stängt för publik i år på grund av det närbelägna rivnings- och byggarbetet i kvarteret Stjärnan.

I de digitala utställningarna kan man uppleva Ett Hem i form av vyer i 360 grader och lära sig mer om konstverken och föremålen i Ett Hems samlingar.

– Tack vare lanseringen i Digimuseet kunde vi öppna museet virtuellt och fira jubileet i digital form, trots att det under det här året inte är möjligt att göra fysiska besök i museet på Biskopsgatan, konstaterar museiamanuens Maria Solin.

Ett Hem är konsul Alfred och konsulinnan Hélène Jacobssons hem-museum.

Finlands första observatoriebyggnad öppnade virtuellt under hösten 2022

Tack vare att observatoriebyggnaden sedan oktober 2022 finns i Digimuseet är det möjligt att virtuellt bekanta sig med konstskatter ur stiftelsens konstsamling och stiftelsens verksamhet samt lära sig om Observatoriets arkitektur och historia.

Observatoriet, som är ritat av Carl Ludvig Engel, stod klart år 1819. Stiftelsen för Åbo Akademi köpte Observatoriet av Åbo stad år 2007, och sedan år 2008 har stiftelsens kansli funnits i byggnaden.

Tack vare att observatoriebyggnaden sedan oktober 2022 finns i Digimuseet är det möjligt att virtuellt bekanta sig med konstskatter ur stiftelsens konstsamling och stiftelsens verksamhet samt lära sig om Observatoriets arkitektur och historia.

– Stiftelsen för Åbo Akademi äger många kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i Åbo. Att vårda byggnadsarvet och göra byggnaderna tillgängliga för allmänheten är en del av stiftelsens kulturbärande syfte. Lanseringen av först Ett Hem och sedan Observatoriet i Digimuseet är ett sätt att förverkliga detta, då det blir möjligt för vem som helst, var som helst att när som helst göra ett virtuellt besök i de vackra byggnaderna, säger Lasse Svens, skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi.

Det samhälleliga företaget Yhteinen Perintö Oy ansvarar för verksamheten vid Digimuseo.fi. Ägare till företaget är FMA Creations Oy, som administreras av Finlands museiförbund och John Nurminens stiftelse.

Interiör från museet Ett Hem

Stiftelsens samlingar lanserades i Finna under år 2022

På söktjänsten Finna kan man nu avnjuta delar av Stiftelsens för Åbo Akademi digitaliserade samlingar från museerna Sibeliusmuseum, Ett Hem och Casa Haartman. Även ett flertal verk ur stiftelsens omfattande konstsamling har digitaliserats. Arbetet med att publicera arkiv- och museiföremål och konstverk digitalt inleddes för några år sedan och pågår kontinuerligt för att göra samlingarna mer lättillgängliga för allmänheten.

Lasse Svens lyfter fram vikten av att digitalisera samlingarna:
– Det är en kulturgärning från stiftelsens sida att material ur museernas och stiftelsens samlingar blir tillgängliga i Finna. Samtidigt höjer vår medverkan i Finna profilen för hela vår kulturverksamhet. Genom att katalogisera och digitalisera våra museala samlingar och konstsamlingar visar vi att vi värnar om vårt gemensamma kulturarv.

Under år 2022 har stiftelsens Finna-webbsida haft 2 800 besök.

Under år 2022 har stiftelsens Finna-webbsida haft 2 800 besök.

Sanna Linjama-Mannermaa, samlingsintendent vid Sibeliusmuseum, konstaterar att lanseringen av musiksamlingarna i Finna syns konkret i hennes arbetsvardag. Förfrågningarna har ökat och det kommer även fler kontakter från nya instanser samtidigt som Finna ger en bild av hur mångsidiga samlingarna är samtidigt som de blir tillgängliga för allmänheten. Även kommunikationen med forskare och övriga intresserade förenklas i och med att det tack vare Finna går enkelt att skicka länkar till specifika föremål som efterfrågats. Responsen från allmänheten har varit väldigt positiv, det upplevs som välkommet att samlingarna finns tillgängliga digitalt.

Finna är en söktjänst som administreras och utvecklas av Nationalbiblioteket i samarbete med över 400 inhemska aktörer. Söktjänsten omfattar miljontals exemplar av kultur- och vetenskapsmaterial som är tillgängliga avgiftsfritt på nätet. Tjänsten underlättar arbetet för bl.a. forskare men är tillgänglig och avgiftsfri även för allmänheten.

Digitalisering vid Donnerska institutet

Under år 2022 genomförde Donnerska institutet ett digitaliseringsprojekt med fokus på bokserien Religionsvetenskapliga skrifter. Skrifterna gavs ut vid ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi mellan åren 1983 och 2008. Religionsvetenskapliga skrifter finns inte längre i tryck, men intresset för delar av serien är fortfarande stort och flera av böckerna används alltjämt som kurslitteratur.

Seriens redaktör var professor Nils G. Holm. I serien utgavs även ny forskning med teman som kunde intressera en bredare publik, projektrapporter, monografier och samlingsverk kring aktuella frågeställningar inom religionsforskningen.

Publiceringen har skett i Edition.fi, en tjänst för redigering och publicering av vetenskapsböcker som Vetenskapliga samfundens delegation (TSV) upprätthåller. Det viktigaste för Donnerska institutet var att projektet möjliggjorde att intressant religionsvetenskaplig litteratur kunde göras tillgänglig för en bred publik utan kostnader för användarna.

Open access-publicering, och att göra litteratur tillgänglig för alla intresserade, är en viktig del av Donnerska institutets verksamhet. Under år 2022 förverkligades det här målet förutom genom digitaliseringen av Religionsvetenskapliga skrifter bland annat genom arbetet med att katalogisera Edvard Westermarcks boksamling.

Open access-publicering, och att göra litteratur tillgänglig för alla intresserade, är en viktig del av Donnerska institutets verksamhet.

Edvard Westermarck (1862–1939) var en av Finlands mest kända socialantropologer och filosofer. Han var även Åbo Akademis första rektor. En samling av böcker som tillhört eller på andra sätt knutits till Westermarck finns i Donnerska institutets bibliotek. Genom att katalogisera samlingar som denna i en publik databas blir information om samlingen tillgänglig för allmänheten.

Edvard Westermarcks boksamling finns nu katalogiserad i Åbo Akademis biblioteksdatabas Alma.

Vid Åbo Akademis bibliotek finns Edvard Westermarcks arkiv som är med i nationella världsminnesregistret inom Unescos världsminnesprogram. Arkivet söker just nu status som internationellt världsminne.

Bekanta dig med Religionsvetenskapliga skrifter här.

Nyfiken på Edvard Westermarcks boksamling? Kolla boklistan i ALMA.