Öppenhet och bredd i perspektiven

Text: Sebastian Dahlström | Bild: Marica Rosengård

Transparens och diversitet genomsyrar styrelsearbetet i en modern stiftelse. Avgående styrelseordförande vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Gisela Knuts, har drivit de här frågorna med framgång.

– Transparensen har varit en ledstjärna för mig under hela mitt ordförandeskap, och är en central del av den stiftelse jag nu lämnar bakom mig. Vi har jobbat hårt med de här frågorna och gjort stora framsteg.

– Transparensen har varit en ledstjärna för mig under hela mitt ordförandeskap, och är en central del av den stiftelse jag nu lämnar bakom mig.

Gisela Knuts blev invald i Stiftelsens för Åbo Akademin styrelse år 2012, och var ordförande under åren 2019–2022.

Arbetet med att öppna upp de slutna kabinett som stiftelsevärlden traditionellt förknippas med har gjorts både externt och internt. I det offentliga är det viktigt att både tidigare och kommande donatorer har tillräcklig insyn i hur pengarna används. Internt gäller god förvaltning och en bred representation bland ledamöterna. För att få in nya perspektiv införde styrelsen under Gisela Knuts ledning begränsade mandatperioder.

– Den ursprungliga tanken med att låta kunnigt folk sitta i styrelsen på obegränsad tid är god, men medför också vissa risker. I en modern styrelse måste man värna om att det kommer in nya tankar och synvinklar i tillräcklig grad. Det är bra att styrelseuppdraget omfattas av klara ramar – när en ny person kommer med finns en tydligt utstakad väg för uppdragets längd.

I en modern styrelse måste man värna om att det kommer in nya tankar och synvinklar i tillräcklig grad.

För att uppnå tillräcklig diversitet i en styrelse utgår Gisela Knuts hellre från perspektiv än kvotering. Det viktiga är att se till att ledamöterna sammanlagt representerar tillräckligt många olika perspektiv. Det uppnår man bäst genom en bredd i ledamöternas bakgrund, ålder och kön. I en välfungerande styrelse skall man kunna vara av olika åsikt men ändå alltid respektera varandra.

– Det skall vara roligt att jobba tillsammans! Tröskeln att ta kontakt med andra styrelsemedlemmar skall hållas låg, och alla skall jobba gemensamt mot samma mål.

Bland glädjeämnena i ordförandeskapet lyfter Gisela Knuts bland annat fram det täta samarbetet med skattmästare Lasse Svens. Utmaningarna under ordförandeperioden har främst handlat om tuffa år på placeringsmarknaden.

– Stiftelsens viktigaste funktion är att skapa bra avkastning för att kunna stöda Åbo Akademi så mycket som möjligt. Marknadsstörningar till följd av pandemin och Rysslands krig i Ukraina har globalt sett medfört stora utmaningar på placeringsmarkaden. Men stiftelsen har en väldigt professionell placeringsorganisation som har ridit ut de här stormarna och landat på fötterna.

Till utbildningen är du jurist, och arbetar som oberoende skiljedomare. Hur har din juridiska expertis avspeglats i stiftelsearbetet?

– Den har varit helt avgörande. Frågor som berör god förvaltning och säkerställande att processerna motsvarar de juridiska kraven sitter i ryggraden. Att jag är jurist var också anledningen till att Christoffer Taxell i tiderna frågade om jag ville komma med i styrelsen, eftersom styrelsen då upplevde att de behövde en juristmedlem.

Som ordförande för Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse får man följa samhällsdebatten på nära håll. Hur blåser de politiska vindarna nu med tanke på svenskspråkig universitetsutbildning, och Åbo Akademi i synnerhet?

– Under min ordförandeperiod tycker jag att samhällsklimatet vänt till det bättre när det gäller svenskans ställning, där en avgörande faktor har varit att Svenska folkpartiet har suttit i regeringen. Inom utbildningspolitiken finns ändå en stark strävan mot effektivitet och specialisering, vilket innebär utmaningar för Åbo Akademi som har en särställning som ett svenskspråkigt universitet. Krav på att specialisera sig på internationell toppnivå är svårt att kombinera med Åbo Akademis specialuppdrag som innebär att erbjuda en bred utbildning på svenska.

Frågor som berör god förvaltning och säkerställande att processerna motsvarar de juridiska kraven sitter i ryggraden.

Du avgick som styrelseordförande vid årsskiftet – vad skall du göra nu?

– Jag tar över efter Kaj-Gustaf ”Kobbe” Bergh som ordförande för pensionsförsäkringsbolaget Veritas. Veritas är en central aktör inom Svenskfinland där Stiftelsen för Åbo Akademi har stora intressen. På det sättet känner jag att avskedet från stiftelsen kanske inte är så slutgiltigt. Jag kommer exempelvis att ha glädjen att fortsätta att jobba med Lasse Svens också framöver, eftersom han också sitter i Veritas styrelse. Jag fortsätter även som medlem av Stiftelsens för Åbo Akademi delegation.